Captain Sara Stanczyk, courtesy of Florida Keys Eco Tour (3)